Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jej treści oraz dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

Diamondherd.com

1.Postanowienia wstępne
2.Rola Diamondherd.com
3.Ogóle warunki korzystania z Diamondherd.com
4.Usługi elektroniczne w Diamondherd.com
5.Warunki korzystania z konta usługobiorcy
6.Warunki korzystania z ogłoszeń
7.Waruki prowadzenia profilu hodowli
8.Usługi płatne, płatności w Diamondherd.com
9.Pozostałe usługi elektroniczne w Diamondherd.com
10.Rozwiązanie umowy, naruszenia regulaminu, ograniczanie, zawieszenie i zakończenie świadczenia usług elektronicznych
11.Plasowanie ogłoszeń
12.Dostęp do danych w Diamondherd.com
13.Kontakt z usługodawcą
14.Procedura reklamacyjna
15.Ustawowe prawo odstąpieia od umowy
16.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozszeń oraz z zasady dostępu do tych procedur
17.Postanowienia dodatkowe
18.Prawa autorskie do Diamondherd.com oraz treści usługobiorców
19.Przerwy i awarie techniczne
20.Postanowienia końcowe

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://diamondherd.com (dalej jako: „Diamondherd.com”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Diamondherd.com to portal o charakterze ogłoszeniowym, który jest adresowany przede wszystkim do hodowców zwierząt. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie oraz przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń o tematyce zgodnej z kategoriami ogłoszeń wskazanymi na stronach Serwisu.

Treści zamieszczone w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym
i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Serwis Internetowy nie umożliwia zawierania transakcji w przedmiocie zamieszczonych w nim ogłoszeń. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców i nie jest stroną zawieranych przez nich umów.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Diamondherd.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,
Zespół Diamondherd.com

1) Postanowienia Wstępne

 1. Właścicielem Diamondherd.com jest spółka Diamondherd Sp. z o.o. z siedzibą w Szosa Chełmińska 265 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001023300; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP 9562382371, REGON 52466029700000, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 605063888 (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Regulamin skierowany jest do wszystkich podmiotów korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów albo Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
  3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
  a. CENNIK – cennik odpłatnych Usług Elektronicznych znajdujący się w odpowiedniej zakładce informacyjnej na stronie Serwisu Internetowego.
  b. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog prowadzony dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, na którym Usługodawca może publikować artykuły własne lub dodane przez Usługobiorców Diamondherd.com.
  c. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
  d. FORMULARZ ZAPYTANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie każdego Ogłoszenia umożliwiający nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą i złożenie zapytania dotyczącego przedmiotu Ogłoszenia.
  e. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Diamondherd.com nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  f. KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Diamondherd.com, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o zamieszczonych Ogłoszeniach oraz o innych działaniach w Serwisie Internetowym.
  g. KONTO PREMIUM – Konto Usługobiorcy, którego standardowe funkcjonalności zostały rozszerzone poprzez aktywację jednego z dostępnych planów subskrypcji zgodnie z Cennikiem.
  h. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  i. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym
  j. OGŁOSZENIE – jakiekolwiek ogłoszenie Usługobiorcy, niezależnie od jego nazwy, w tym przede wszystkim ogłoszenie mające za przedmiot sprzedaż zwierząt oznaczonych w treści ogłoszenia, opublikowane w odpowiedniej kategorii Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  k. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  l. PROFIL HODOWLI, PROFIL – publiczna część Konta Usługobiorcy, tj. strona profilowa dostępna dla wszystkich osób odwiedzających Serwis Internetowy, która zawiera ogólnodostępne informacje na temat Usługobiorcy, jego hodowli zwierząt oraz wystawionych przez niego Ogłoszeń.
  m. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Diamondherd.com jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  n. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  o. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DIAMONDHERD.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://diamondherd.com.
  p. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  q. USŁUGOBIORCA – każdy podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Diamondherd.com, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  r. USŁUGODAWCA – spółka Diamondherd Sp. z o.o. z siedzibą na Szosa Chełmińska 265 87-100 Toruń (adres siedziby i adres do korespondencji:), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001023300; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP 9562382371, REGON 52466029700000, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 605063888
  s. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  t. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń i innych treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

2) Rola Diamondherd.com

 1. Rolą Diamondherd.com jest udostępnienie platformy ogłoszeniowej dla Usługobiorców – hodowców zwierząt. W celu realizacji tych założeń Serwis Internetowy umożliwia zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń o tematyce zgodnej z kategoriami wskazanymi na stronach Diamondherd.com, w szczególności Ogłoszeń dotyczących sprzedaży zwierząt z hodowli Usługobiorców.
  2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty
  w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym
  i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.
  Usługodawca nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Serwis Internetowy nie pośredniczy w zawieraniu jakichkolwiek umów między Usługobiorcami ani też nie umożliwia zawarcia transakcji w przedmiocie zamieszczanych w nim Ogłoszeń. Usługodawca nie jest stroną zawieranych między Usługobiorcami umów i nie świadczy na ich rzecz innych usług niż Usługi Elektroniczne wskazane w niniejszym Regulaminie.

3) Ogólne warunki korzystania z Diamondherd.com

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego tematyką i przeznaczeniem, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługobiorca obowiązany jest nie podejmować działań, których celem lub skutkiem jest zakłócenie prawidłowego działania Diamondherd.com.
  2. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych Usługobiorcy zamieszczonych w Diamondherd.com lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.
  3. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; oraz (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  4. Usługodawca dokłada należytych starań, aby korzystanie z Diamondherd.com było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Usługobiorców korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
  5. Nadto, Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Diamondherd.com było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że każdy Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Elektroniczne ani że okażą się one przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. Usługodawca udostępnia Serwis Internetowy w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać ustawowych uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

4) Usługi elektroniczne w Diamondherd.com

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Korzystanie z większości Usług Elektronicznych jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem odpłatnych Usług Elektronicznych wskazanych w Cenniku oraz punkcie 8. Regulaminu.
  3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:
  a. Blog
  b. Formularz kontaktowy
  c. Formularz zapytania
  d. Newsletter
  e. Konto usługobiorcy
  f. Wyszukiwarka
  g. Ogłoszenia
  4. Podstawową Usługą Elektroniczną jest Konto Usługobiorcy – pozwala ono uzyskać dostęp do pozostałych zasobów i funkcjonalności Diamondherd.com, dla których zastrzeżono wymóg posiadania Konta.
  5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w niniejszym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

5) Warunki korzystania z konta usługobiorcy

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji Konta dostępnego na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Usługobiorcą a Usługodawcą. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Usługobiorca powinien zapewnić, aby wybrane hasło logowania do Konta było odpowiednio złożone oraz unikalne, tj. nie było powtórzeniem hasła stosowanego przez niego w innych miejscach w Internecie.
  2. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. podczas edycji Profilu Hodowli lub przed zamieszczeniem Ogłoszenia).
  3. Konto umożliwia Usługobiorcy korzystanie z pozostałych zasobów i funkcjonalności Diamondherd.com, dla których zastrzeżony został wymóg posiadania Konta, w szczególności: (1) dodawanie, edytowanie i promowanie swoich Ogłoszeń; (2) komunikacja z innymi zarejestrowanymi Usługobiorcami w ramach wiadomości prywatnych; (3) utworzenie i prowadzenie Profilu Hodowli; (4) zakup odpłatnych Usług Elektronicznych; oraz (5) dostosowanie do własnych zainteresowań rodzaju i tematyki Newslettera.
  4. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
  5. Usługobiorca bez zgody Usługodawcy może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
  6. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
  7. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie (z zastrzeżeniem subskrypcji Konta Premium, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu) przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Usługobiorca może również samodzielnie usunąć Konto, korzystając z odpowiedniej opcji dostępnej w ustawieniach Konta. Po usunięciu Konta nie jest możliwe dalsze logowanie i korzystanie z funkcjonalności i zasobów Konta, przy czym Usługobiorca może ponownie założyć Konto w taki sam sposób, jak za pierwszym razem. W przypadku usunięcia Konta przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy na podstawie pkt. 10.7 lit. h) Regulaminu, ponowne utworzenie Konta przez Usługobiorcę jest możliwe za zgodą Usługodawcy i po ustaniu wszystkich przyczyn będących podstawą usunięcia Konta.
  8. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Diamondherd.com.

6) Warunki korzystania z ogłoszeń

 1. Serwis Internetowy umożliwia zarejestrowanemu Usługobiorcy dodanie Ogłoszenia, które stanie się następnie widoczne dla wszystkich osób odwiedzających Diamondherd.com.
  2. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dodatkowych, odpłatnych Usług Elektronicznych, które mogą służyć lepszej promocji Ogłoszenia w Diamondherd.com. Szczegółowe informacje na temat możliwości odpłatnej promocji Ogłoszenia podane są w Cenniku.
  3. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego po zalogowaniu na Konto Usługobiorcy. W formularzu dodawania Ogłoszenia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe, w szczególności gatunku, rasy, płci, wieku oraz innych szczegółowych danych opisujących zwierzę, którego dotyczyć ma Ogłoszenie. Usługobiorca ma również możliwość załączenia zdjęć, które będą wyświetlane na stronie Ogłoszenia. Po wypełnieniu formularza wszystkimi informacjami konieczne jest kliknięcie pola „Dodaj ogłoszenie” – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje dodane w Serwisie Internetowym, co potwierdzone zostaje dodatkowo powiadomieniem przesłanym do Usługobiorcy drogą poczty elektronicznej. Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronach Serwisu Internetowego po upływie 24 godzin od chwili jego dodania, z zastrzeżeniem, że dla Usługobiorców posiadających Konto Premium Ogłoszenie staje się widoczne od razu po jego dodaniu w Serwisie.
  4. Ogłoszenie pozostaje widoczne na stronie Serwisu Internetowego do czasu: (1) zakończenia okresu publikacji Ogłoszenia wskazanego Usługobiorcy w trakcie dodawania Ogłoszenia, (2) wcześniejszego wycofania Ogłoszenia przez Usługobiorcę albo (3) wycofania lub usunięcia Ogłoszenia ze strony Diamondherd.com przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w postanowieniach punktu 10. Regulaminu.
  5. Usługobiorca ma prawo edytować treść Ogłoszenia przez cały okres jego widoczności w Serwisie Internetowym, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w ustawieniach Konta.
  6. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
  7. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń.
  8. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tego samego przedmiotu co inne aktywne Ogłoszenie tego Usługobiorcy. Usługobiorcy zabrania się również zamieszczania duplikatów Ogłoszeń wystawianych przez inne osoby.
  9. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
  10. Usługobiorca – ogłoszeniodawca obowiązany jest posiadać wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej, w szczególności do hodowli oraz wprowadzania do obrotu wystawionych w Ogłoszeniach zwierząt, w tym także, jeżeli są wymagane, wszelkie zezwolenia, koncesje lub inne indywidualne akty administracyjne.
  11. Usługobiorcy wystawiający w Serwisie Internetowym Ogłoszenia obowiązani są zawsze zapewnić, że oferowane przez nich zwierzęta spełniają określone wymogi w zakresie ich hodowli oraz wprowadzenia do obrotu, a także obowiązani są spełnić inne wymagania handlowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
  12. Usługobiorca, dla którego korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym wystawianie Ogłoszeń, związane jest z jego działalnością gospodarczą, w razie zamiaru zawarcia umowy w przedmiocie Ogłoszenia obowiązany jest do przestrzegania praw Konsumentów oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta, w szczególności dotyczących spełnienia obowiązków informacyjnych, prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacji.
  13. Na żądanie osoby zainteresowanej przedmiotem Ogłoszenia Usługobiorca obowiązany jest udzielić jej wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia.
  14. Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień co do tego, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia Usługobiorcy.
  15. Usługodawca, działając zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych w Diamondherd.com danych Usługobiorców (w tym Ogłoszeń). W razie powzięcia wiarygodnej informacji o niezgodności Ogłoszenia z warunkami niniejszego Regulaminu lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo podjęcia stosownych kroków w zakresie przewidzianym w punkcie 10. Regulaminu.
  16. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Ogłoszenie narusza warunki niniejszego Regulaminu, zaleca się niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie Usługodawcy, na przykład korzystając z funkcji „Zgłoś nadużycie” dostępnej na stronie danego Ogłoszenia. Po zapoznaniu się ze zgłoszeniem Usługodawca może podjąć wobec ogłoszeniodawcy stosowne kroki w zakresie przewidzianym w punkcie 10. Regulaminu. Ponadto, w przypadku Ogłoszeń o charakterze bezprawnym, Usługodawca będzie również prawnie zobowiązany do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do Ogłoszenia zawierającego tego typu treści.
  17. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy, których podstawę będzie stanowiła bezprawność treści, przedmiotu lub opisu Ogłoszenia bądź związanej z Ogłoszeniem działalności dodającego go Usługobiorcy, ze strony osób i podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługobiorca – ogłoszeniodawca zobowiązany będzie do zwolnienia Usługodawcy Diamondherd.com z odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia, zaspokojenia roszczeń ww. osób i podmiotów trzecich oraz kar lub innych kosztów nałożonych przez właściwe organy na Usługodawcę oraz do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Usługodawcę za dokonane przez tego Usługobiorcę naruszenia.

7) Warunki prowadzenia profilu hodowli

 1. Usługobiorca, który posiada Konto i zamieszcza Ogłoszenia w Serwisie Internetowym, może także prowadzić swój Profil Hodowli. Profil Hodowli ma charakter publiczny, tj. jest dostępny do wglądu dla wszystkich osób odwiedzających Serwis, a odnośnik do Profilu pojawia się we wszystkich Ogłoszeniach tego Usługobiorcy.
  2. Profil Hodowli powinien być prowadzony w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym. Usługobiorca obowiązany jest zadbać, aby publikowane na Profilu treści (w tym zdjęcia i inne materiały wizualne) były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Usługobiorca dobrowolnie i we własnym zakresie decyduje o zakresie treści i danych, które udostępnia w ramach swojego Profilu, jednakże zabrania się publikowania przez Usługobiorcę treści i danych, które mogłyby wprowadzić w błąd Usługodawcę, innych Usługobiorców lub osoby trzecie.
  4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie Regulaminu stosuje się postanowienia punktu 6. dotyczące warunków zamieszczania Ogłoszeń.

8) Usługi płatne, płatności w Diamondherd.com

 1. W Serwisie Internetowym dostępne są także dodatkowe, odpłatne Usługi Elektroniczne, wśród których można wyróżnić:
  a. Konto Premium – usługi składające się na Konto Premium świadczone są w sposób ciągły w zamian za cyklicznie uiszczaną przez Usługobiorcę opłatę (subskrypcja). Zakres usług Konta Premium zależy od szczegółów wybranego planu subskrypcji. Usługobiorca może zrezygnować z subskrybowanego planu lub zmienić go na inny plan w każdej chwili i bez podania przyczyny – rezygnacja lub zmiana ta staje się skuteczna z chwilą zakończenia trwającego okresu rozliczeniowego. Jeśli Usługobiorca nie zrezygnuje najpóźniej ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres zgodnie z dotychczasowym planem. Okres rozliczeniowy dla subskrypcji Konta Premium wynosi 1 miesiąc (począwszy od daty aktywacji subskrypcji), chyba że w opisie danego planu wskazano inny okres.
  b. Usługi jednorazowe (np. wyróżnienie lub podbicie Ogłoszenia) – usługi świadczone są za jednorazową opłatą uiszczoną przez Usługobiorcę i nie odnawiają się automatycznie. Po wykorzystaniu usługi lub upływie czasu jej trwania, Usługobiorca może ponowić jej zakup ręcznie, składając zamówienie i dokonując płatności w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
  2. Szczegółowe informacje o odpłatnych Usługach Elektronicznych, w tym ich cenach, parametrach, limitach oraz zakresie poszczególnych planów subskrypcji, znajdują się w Cenniku. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Cenniku, wynikających np. ze zmiany okresów rozliczeniowych, cen albo zakresu odpłatnych Usług Elektronicznych. Zmiany Cennika nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców, w szczególności zmiany te nie będą wpływać na już zamówione, realizowane lub wykonane usługi jednorazowe ani na rozpoczęty okres rozliczeniowy subskrypcji Konta Premium.
  3. Ceny odpłatnych Usług Elektronicznych uwidocznione na stronie Serwisu Internetowego podane są w zależności od wyboru Usługobiorcy złotych polskich (PLN) lub dolarach amerykańskich (USD) i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w trakcie składania zamówienia i dokonywania płatności za wybraną Usługę Elektroniczną. W razie umowy zawieranej na czas nieoznaczony (np. subskrypcja Konta Premium), Usługodawca podaje w ten sam sposób łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięczne płatności z tytułu tej umowy.
  4. Zakup odpłatnych Usług Elektronicznych możliwy jest po zalogowaniu do Konta Usługobiorcy. Aby sfinalizować zakup, Usługobiorca powinien złożyć zamówienie na wybraną z Cennika usługę, podając dane wymagane do celów rozliczeniowych, a także dokonując płatności.
  5. Płatności za odpłatne Usługi Elektroniczne w Serwisie Internetowym obsługiwane są przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące sposoby płatności w Serwisie:
  a. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługą płatności zajmuje się spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
  6. Po przekierowaniu do bramki płatności Usługobiorca powinien podać dane wymagane do celów rozliczeniowych oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za wybraną usługę. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i transakcja nie dojdzie do skutku, a usługa nie zostanie aktywowana – Usługobiorca powinien wtedy powtórzyć zakup w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
  7. Płatności z tytułu subskrypcji Konta Premium realizowane są automatycznie poprzez obciążenie karty płatniczej lub kredytowej Usługobiorcy na początku każdego okresu rozliczeniowego. W celu zachowania ciągłości subskrypcji Konta Premium, Usługobiorca powinien zapewnić pozytywną autoryzację karty płatniczej lub kredytowej. W przeciwnym razie płatność nie będzie mogła zostać zrealizowana i subskrypcja zostanie zawieszona do czasu jej ponownej aktywacji przez Usługobiorcę, co oznaczać będzie także utratę korzyści Konta Premium.
  8. Odpłatne Usługi Elektroniczne zostają wykonane lub aktywowane niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
  9. Rezygnacja z odpłatnych Usług Elektronicznych po ich wykonaniu lub aktywowaniu nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu płatności, z zastrzeżeniem, że nie wyłącza ani nie ogranicza to jakichkolwiek uprawnień ustawowych Usługobiorców będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.
  10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy informacji o zakupie dokonanym w Serwisie Internetowym następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Diamondherd.com, (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu po zrealizowaniu płatności oraz (3) odnotowanie płatności w historii zakupów dostępnej z poziomu Konta Usługobiorcy.

9) Pozostałe usługi elektroniczne w Diamondherd.com

 1. Korzystanie z Bloga następuje po przejściu do odpowiedniej zakładki widocznej na stronie Serwisu Internetowego. W ramach Bloga Usługodawca może publikować artykuły, aktualności oraz inne treści związane z tematyką Diamondherd.com. Przeglądanie Bloga możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych albo posiadania Konta, przy czym posiadanie Konta pozwala na dodawanie komentarzy pod wpisami na Blogu, a także dodawanie własnych artykułów na Blogu. Uwidocznienie komentarzy i artykułów Usługobiorców na Blogu wymaga ich zatwierdzenia przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo publikacji wyłącznie wybranych artykułów, kierując się w szczególności ich tematyką, wartością merytoryczną oraz poprawnością językową. Przed publikacją artykułu Usługodawca według własnego wyboru może zwrócić się do Usługobiorcy z prośbą o naniesienie poprawek lub dokonanie zmian w jego artykule. Artykuły i komentarze publikowane na Blogu oznaczane są nazwą (loginem) Usługobiorcy, który je dodał.
  2. Wszelkie komentarze i artykuły Usługobiorców na Blogu wyrażają wyłącznie opinie ich autorów i nie stanowią opinii Usługodawcy. Niedozwolone jest zamieszczanie komentarzy lub artykułów naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę oraz innych Usługobiorców, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio strony, produkty i usługi konkurencyjne dla Diamondherd.com. Komentarze Usługobiorców powinny odnosić się do komentowanego artykułu, a dodawane artykuły – do tematyki Diamondherd.com.
  3. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych na Blogu danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w komentarzach lub artykułach Usługobiorców. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że treści dostępne na Blogu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte na Blogu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub opuszczenie strony Serwisu Internetowego.
  5. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę tematu i treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy, a także danych kontaktowych Usługobiorcy: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który Usługodawca będzie mógł przesłać odpowiedź.
  6. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy
  i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  7. Korzystanie z Formularza Zapytania zastrzeżone jest dla zalogowanych Usługobiorców i możliwe jest po przejściu do strony dowolnego Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie Internetowym. Korzystanie z Formularza Zapytania wymaga dokonania trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wywołania Formularza Zapytania przyciskiem „Wyślij wiadomość” (2) wypełnienia Formularza Zapytania danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (3) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola „Wyślij”. W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę treści zapytania kierowanego do ogłoszeniodawcy. Dalsza komunikacja w sprawie Ogłoszenia między Usługobiorcami odbywa się za pomocą wiadomości prywatnych w Serwisie Internetowym.
  8. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  9. Korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w odpowiedniej zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługobiorca, który posiada Konto, może także dostosować zakres powiadomień otrzymywanych w ramach Newslettera, wybierając np. interesującą go tematykę Ogłoszeń, o których chciałby otrzymywać informacje.
  10. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Usługobiorca posiadający Konto może także w każdej chwili zmienić ponownie ustawienia Newslettera, dopasowując jego tematykę do swoich potrzeb.
  11. Korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest na stronie głównej Serwisu Internetowego. W zależności od wyboru Usługobiorcy, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania). Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Ogłoszeń dostępnych w Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie i wybranej kategorii wyszukiwania. Plasowanie wyników wyszukiwania Ogłoszeń w wyszukiwarce podlega zasadom określonym w punkcie 11. Regulaminu.
  12. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

10) Rozwiązanie umowy, naruszenia regulaminu, ograniczenie, zawieszenie i zakończenie świadczenia usług elektronicznych

 1. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z Diamondherd.com oraz poszczególnych Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyny, zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
  2. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Ogłoszenie, inne treści lub aktywności Usługobiorcy w Serwisie Internetowym naruszają warunki niniejszego Regulaminu, Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia stosownych kroków zgodnie z poniższymi postanowieniami punktu 10. Regulaminu.
  3. Usługodawca w pierwszej kolejności podejmuje starania, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące zgodności z niniejszym Regulaminem Ogłoszeń, innych treści bądź aktywności Usługobiorcy w Serwisie Internetowym bezpośrednio z danym Usługobiorcą. W tym celu Usługodawca może kontaktować się z Usługobiorcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu Diamondherd.com upoważnia Usługodawcę do niezwłocznego podjęcia jednego lub kilku z wymienionych działań, wraz z podaniem ich przyczyny:
  a. przesłanie Usługobiorcy upomnienia bądź wezwania do podjęcia określonych działań mających na celu doprowadzenie jego aktywności w Serwisie do zgodności z niniejszym Regulaminem;
  b. usunięcie wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu treści, w tym Ogłoszeń lub ich części w zakresie, w jakim naruszają niniejszy Regulamin;
  c.modyfikacja wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu treści w celu doprowadzenia ich do zgodności z Regulaminem, o ile jest to możliwe bez zmiany ich merytorycznego znaczenia;
  d. zmiana kategorii Ogłoszenia zamieszczonego przez Usługobiorcę.
  4. Usługodawca podejmuje powyższe działania w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do rodzaju, skali i powtarzalności dokonanych naruszeń. Usługodawca, podejmując decyzję o zastosowaniu określonych działań wobec Usługobiorcy, kieruje się w szczególności potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa innych Usługobiorców oraz Serwisu Internetowego przed szkodliwymi skutkami takich naruszeń.
  5. Niezależnie od pkt. 10.3 – 10.4 wyżej, w przypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że Ogłoszenie lub inne treści Usługobiorcy dostępne w Serwisie albo związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, Usługodawca, działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), upoważniony będzie do niezwłocznego usunięcia tego Ogłoszenia lub innej treści z Serwisu bez uprzedzenia.
  6. Dodatkowo, w celu ochrony Diamondherd.com oraz jego Usługobiorców, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do strony Serwisu Internetowego z urządzenia o adresie IP, z którym powiązane jest występowanie w Serwisie niebezpiecznych aktywności odnotowanych przez Usługodawcę i wskazujących na: (1) przeprowadzanie ataków hackerskich, w tym ataków typu DDOS; (2) techniczne obchodzenie zabezpieczeń Serwisu lub Kont Usługobiorców, w tym łamanie haseł i kluczy dostępu za pomocą metod brute force; (3) infekowanie systemu teleinformatycznego Diamondherd.com złośliwym oprogramowaniem; lub (4) zakłócanie w inny sposób prawidłowego działania Serwisu Internetowego, w tym poprzez celowe spowalnianie lub uniemożliwianie korzystania z jego usług, wykorzystywanie luk w oprogramowaniu, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, nieuprawniony dostęp lub zmianę danych informatycznych.
  7. W uzupełnieniu do powyższych postanowień Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy. W przypadku Usługobiorców – ogłoszeniodawców może to nastąpić również w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń wystawianych przez tych Usługobiorców w Diamondherd.com. Działania te Usługodawca podejmuje tylko wtedy i w takim zakresie, w jakim są one konieczne, przy zachowaniu następujących warunków:
  a. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:
  i. nieuregulowanie przez Usługobiorcę wymagalnych należności względem Usługodawcy;
  ii. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres);
  iii. prowadzenie Profilu Hodowli lub wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub prawa osób trzecich;
  iv. prowadzenie Profilu Hodowli lub wystawienie Ogłoszenia (w tym jego przedmiot i opis) przez Usługobiorcę narusza warunki prowadzenia Profilu Hodowli oraz wystawiania Ogłoszeń wskazane w Regulaminie;
  v. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców w ramach korespondencji prywatnych, w tym również treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron;
  vi. wystawianie przez Usługobiorcę Ogłoszeń w innym celu niż wynikający z treści i przedmiotu Ogłoszenia;
  vii. działania danego Usługobiorcy grożą bezprawnym naruszeniem renomy Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego;
  viii.działania lub zaniechania danego Usługobiorcy zagrażają bezpieczeństwu Serwisu i jego Usługobiorców, w tym także narażając Serwis na zwiększoną podatność na ataki zewnętrzne, np. poprzez logowanie z zainfekowanego złośliwym oprogramowaniem urządzenia końcowego, stosowanie banalnego, powtarzalnego hasła do Konta czy udostępnianie Konta osobom trzecim;
  ix. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;
  x.skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej;
  xi.wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę.
  b. Ograniczenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania zmierzające do ograniczenia dostępu do poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę w Diamondherd.com. Ograniczenie Usług Elektronicznych może polegać np. na uniemożliwieniu dostępu do wybranych funkcjonalności i zasobów Serwisu, w tym również tych dostępnych po zalogowaniu do Konta (takich jak prowadzenie korespondencji prywatnych, dodawanie Ogłoszeń), wyłączeniu widoczności Profilu Hodowli, negatywnym wpłynięciu na plasowanie Ogłoszeń Usługobiorcy w celu obniżenia ich pozycji w Serwisie w stosunku do innych Ogłoszeń lub też wycofaniu wszystkich Ogłoszeń Usługobiorcy w Serwisie.
  c. Zawieszenie Usług Elektronicznych rozumiane jest jako działania zmierzające do odebrania Usługobiorcy dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Usługodawcę w Diamondherd.com. Zawieszenie Usług Elektronicznych może polegać np. na zawieszeniu dostępu do Konta Usługobiorcy. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego funkcjonalności i zasobów. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń oraz wyłączeniu widoczności Profilu Hodowli na stronach Serwisu.
  d. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych może nastąpić na czas określony (jednorazowo nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych) wskazany przez Usługodawcę lub na czas nieokreślony (do czasu ustąpienia przyczyny zastosowanego ograniczenia lub zawieszenia). W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenia niezwłocznie po upływie okresu ich zastosowania, a w przypadku decyzji podjętej na czas nieokreślony – niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o ustaniu przyczyny ich zastosowania.
  e. W przypadku gdy podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu usług były podejrzane aktywności związane z Kontem Usługobiorcy (np. logowanie osób trzecich – pkt. 10.7 lit. a) ppkt. viii), Usługobiorca obowiązany jest do wyjaśnienia z Usługodawcą przyczyny tych aktywności oraz w razie potrzeby powzięcia dodatkowych środków w celu zapewnienia, że przyczyny te nie wystąpią w przyszłości (np. ustawienie nowego, silnego hasła dostępu, zainstalowanie oprogramowania antywirusowego). Usługodawca, kierując się bezpieczeństwem Serwisu i innych Usługobiorców, może uzależnić cofnięcie nałożonych ograniczeń lub zawieszenia usług od wyjaśnienia przez Usługobiorcę przyczyn tych aktywności oraz podjęcia zalecanych przez Usługodawcę dodatkowych środków, o których mowa w zdaniu poprzednim.
  f. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla danego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie byłoby bezskuteczne lub niemożliwe albo miałoby być niecelowe ze względu na rodzaj, zakres lub powtarzalność naruszeń – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu Usług Elektronicznych. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające lub byłoby niecelowe ze względu na rodzaj, zakres lub powtarzalność dotychczasowych naruszeń Usługobiorcy.
  g. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim decyzja o ograniczeniu lub zawieszeniu stanie się skuteczna lub w momencie, w którym staje się ona skuteczna – uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej.
  h. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie z Usługobiorcą umowy o korzystanie z usług Diamondherd.com i może nastąpić wyłącznie na następujących podstawach:
  i. gdy zastosowanie ograniczenia i zawieszenia świadczenia usług okazuje się bezskuteczne lub jest niecelowe ze względu na rażący charakter i uporczywość naruszeń dokonywanych dotychczas przez Usługobiorcę;
  ii. gdy zastosowane wcześniej zawieszenie Konta trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych, a jego przyczyny nadal nie ustały;
  iii. gdy mają zastosowanie którekolwiek podstawy wskazane w pkt. 10.7 lit. a) ppkt. ix – xi.
  W konsekwencji zakończenia usług następuje bezpowrotne usunięcie Konta Usługobiorcy oraz przypisanych do niego danych, w tym Ogłoszeń.
  i. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, w którym decyzja o zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych staje się skuteczna, uzasadnienie tej decyzji w drodze wiadomości przesłanej drogą poczty elektronicznej. Okres wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
  i. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia,
  ii. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii Europejskiej,
  iii. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  W powyższych przypadkach, gdy okres wypowiedzenia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji w drodze
  j. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawierać odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać (1) uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności albo (2) odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, w przypadku gdy może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  k. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych albo innych sankcji wymienionych w pkt. 10.3 – 10.6 Regulaminu, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dotkniętemu daną sankcją możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności będących podstawą dla jej zastosowania w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 14 Regulaminu. W przypadku cofnięcia decyzji o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu usług przez Usługodawcę, przywraca on bez zbędnej zwłoki Usługobiorcy dostęp do tych usług, w tym również przywracając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z Usług Elektronicznych zanim decyzja o tym ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu stała się skuteczna.
  8. Zakończenie Usługobiorcy dostępu do Usług Elektronicznych w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż korzystane z Usług Elektronicznych) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

11) Plasowanie ogłoszeń

 1. Usługodawca stosuje na stronach Diamondherd.com plasowanie Ogłoszeń, co polega na przypisywaniu określonym Ogłoszeniom wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozostałym Ogłoszeniom zamieszczonym w Serwisie Internetowym.
  2.Usługodawca wskazuje główne parametry determinujące plasowanie:
  a. zastosowanie płatnej promocji Ogłoszeń przez ogłoszeniodawców (w tym ich wyróżnienie lub podbicie na liście Ogłoszeń) – Ogłoszenia tego rodzaju są odpowiednio oznaczone w sposób informujący o ich płatnej promocji;
  b. data dodania Ogłoszenia w Serwisie Internetowym (w kolejności od najnowszych do najstarszych) bądź inne kryterium zastosowane przez Usługobiorcę – Usługobiorca może korzystać w Wyszukiwarce z dobrowolnych opcji sortowania i filtrowania treści, wpływając tym samym samodzielnie na plasowanie Ogłoszeń;
  c.umieszczenie Ogłoszenia we właściwej kategorii,
  d.zastosowanie w tytule i treści Ogłoszenia wyrażeń adekwatnych do wyszukiwanych;
  e. jakość prezentacji Ogłoszenia, cechy wizualne oraz ich opis;
  f. dodanie zdjęć w Ogłoszeniu, w tym również liczba dodanych zdjęć.
  3. Parametry determinujące plasowanie Ogłoszeń we Diamondherd.com mają za zadanie z jednej strony ułatwić i przyspieszyć Usługobiorcy znalezienie interesującego go Ogłoszenia, a z drugiej strony zwiększyć ogłoszeniodawcom szansę dotarcia ze swoimi Ogłoszeniami do docelowej grupy odbiorców.
  4. Usługobiorca – ogłoszeniodawca może skorzystać z odpłatnych możliwości promowania swoich Ogłoszeń. Odpłatna promocja może polegać w szczególności na (1) wyróżnieniu Ogłoszenia poprzez zastosowanie wyróżników graficznych mających na celu zwrócić uwagę Usługobiorców lub (2) podbiciu Ogłoszenia poprzez uplasowanie go na szczycie listy Ogłoszeń w danej kategorii, tj. ponad pozostałymi Ogłoszeniami, dla których nie wykupiono promocji. W przypadku gdy na liście pojawia się kilka podbitych Ogłoszeń, parametrem determinującym ich plasowanie jest data ich podbicia (im nowsze podbicie – tym wyższa pozycja). Szczegółowe informacje o odpłatnej promocji oraz jej wpływie na plasowanie Ogłoszeń dostępne są w Cenniku.

12) Dostęp do danych w Diamondherd.com

 1. Usługodawca i Usługobiorcy podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą uzyskać dostęp do następujących kategorii danych osobowych lub innych danych, które Usługobiorcy dostarczają na potrzeby korzystania z Diamondherd.com lub które są generowane w wyniku korzystania przez nich z Diamondherd.com:
  a. Usługobiorca, który nie posiada Konta: dane ogólnodostępne w Diamondherd.com podczas jego przeglądania, takie jak podstawowe dane Usługobiorców zamieszczone przez nich w ramach Ogłoszeń lub na Profilach Hodowli (np. imię i nazwisko, nazwa firmy, lokalizacja, adres e-mail, numer telefonu, odnośniki do mediów społecznościowych) i inne potencjalne dane zawarte w tytułach i opisach poszczególnych Ogłoszeń dodawanych na stronach Diamondherd.com, w tym informacje o zwierzętach będących przedmiotem Ogłoszeń (ich wiek, rasa, gatunek, pochodzenie lub inne cechy charakterystyczne), a także liczba wyświetleń danego Ogłoszenia;
  b. Usługobiorca, który posiada Konto: danie takie jak w pkt. 12.1 lit. a) powyżej, a dodatkowo: informacje podane przez siebie dobrowolnie w trakcie korzystania z Diamondherd.com (w tym informacje udostępnione w ramach Konta); informacje udostępnione mu dobrowolnie przez innego Usługobiorcę w wiadomościach prywatnych wysyłanych przez Diamondherd.com; informacje o dodanych przez siebie na Blogu artykułach;
  c. Usługobiorca, który posiada Konto i zamieszcza Ogłoszenie: dane takie jak w pkt. 12.1 lit. a) oraz lit. b) powyżej, a dodatkowo: informacje o historii zamieszczanych przez siebie Ogłoszeń; informacje o zapytaniach otrzymanych od pozostałych Usługobiorców w związku z Ogłoszeniami; informacje podane przez siebie dobrowolnie w Ogłoszeniach lub na Profilu Hodowli; historia dokonanych zakupów;
  d. Usługodawca Serwisu Internetowego: posiada dostęp do wszystkich danych udostępnianych i generowanych przez każdego Usługobiorcę korzystającego z Diamondherd.com, w tym również takich, do których dostęp posiadają zarejestrowani Usługobiorcy zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach poprzedzających.
  2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
  3. Usługobiorcy są zobowiązani przetwarzać dane pozyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, które otrzymują od innych osób za pomocą Diamondherd.com i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż wynikające z zakresu udzielonej im zgody albo dla potrzeb prawidłowej realizacji swoich zobowiązań względem pozostałych Usługobiorców (np. w razie kontaktu celem zawarcia umowy w przedmiocie Ogłoszenia), chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W razie zawarcia jakichkolwiek transakcji na podstawie Ogłoszeń zamieszczonych w Diamondherd.com, Usługobiorcy stają się niezależnymi od Usługodawcy administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawartych transakcji.


13) Kontakt z usługodawcą

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Diamondherd.com. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

14) Procedura reklamacyjna

 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
  2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:
  a.Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy, gdy Usługa Elektroniczna jest świadczona w sposób niezgodny z umową, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem ewentualnych umownych modyfikacji odpowiedzialności Usługodawcy wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności z punktu 17. Regulaminu.
  b. Dodatkowo, w przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, zakupione przez Usługobiorcę będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej treści lub usługi miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą umową.
  3. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym jego Usług Elektronicznych, można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ......
  4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
  6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

15) Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 15.4 oraz kosztów określonych w pkt. 15.5 Regulaminu.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są Usługi Elektroniczne, rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ..... Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
  5. Skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Konta w Diamondherd.com, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  b. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
  c. W przypadku odstąpienia od umowy, do której nie ma zastosowania żadne z wyłączeń wskazanych w punkcie 15.4 wyżej, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  d. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  6. Zawarte w niniejszym punkcie 15. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do umów zawartych z Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

16) Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do procedur

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: : https://polubowne.uokik.gov.pl/.
  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: [email protected] lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

17) Postanowienia dodatkowe - dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt 17. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem ani też niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  3. Rezygnacja Usługobiorcy z odpłatnych Usług Elektronicznych (w tym Konta Premium) po ich zakupie nie uprawnia go do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany czas ich trwania ani nie zwalnia z obowiązku zapłaty za rozpoczęte świadczenia, niezależnie od przyczyny takiej rezygnacji.
  4. W przypadku uzasadnionych podejrzeń dotyczących prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę (np. w ramach Konta lub Ogłoszenia), Usługodawca jest uprawniony podjąć działania zmierzające do zweryfikowania tych informacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca może również zastosować ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorcy, zgodnie z pkt. 10.7 lit. a) Regulaminu.
  5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku niekorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z usług Diamondherd.com, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

18) Prawa autorskie do Diamondherd.com oraz treści usługobiorców

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
  2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
  3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Usługobiorca zamieszczający w Diamondherd.com jakiekolwiek treści chronione przepisami Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych treści w ramach Diamondherd.com, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku treści, które obejmują wizerunek osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę lub podmiot trzeci z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem ich praw na skutek zamieszczenia określonych treści w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zwolnić Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia, w tym poprzez zaspokojenie roszczeń ww. osób i podmiotów trzecich.
  5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w Diamondherd.com treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez czas trwania umowy o korzystanie z Konta Usługobiorcy), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców Diamondherd.com oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Diamondherd.com za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Diamondherd.com oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  6. Licencja, o której mowa w pkt. 18.5 wyżej, obejmuje zezwolenie Usługobiorcy na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, nazwy itp.) Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża również zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Usługobiorcą oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 18.5 Regulaminu.

19) Przerwy i awarie techniczne

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu i jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
  2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
  3.Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.
  5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym pkt. 19 Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

20) Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może być udostępniany przez Usługodawcę także w innych wersjach językowych. Każde tłumaczenie przygotowane jest z należytą starannością, jednakże Usługodawca nie może zagwarantować, że jest ono wolne od błędów. W przypadku rozbieżności w interpretacji postanowień Regulaminu, wynikających z różnic między treścią tłumaczenia a oryginalną wersją Regulaminu sporządzoną w języku polskim, pierwszeństwo stosowania przysługuje wersji polskiej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji Regulaminu, należy rozstrzygać je poprzez odniesienie się do polskiej wersji językowej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.
  2. Zmiany Regulaminu:
  a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; wprowadzenia lub zmiany wysokości opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego; poprawy jakości obsługi Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  b. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 20.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  c. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
  d. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już wykonane i realizowane umowy.
  i. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 20.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
  podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
  ii.musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  f. W przypadkach, o których mowa pkt. 20.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  3. Prawem właściwym dla umów zawieranych między Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Wszelkie spory między Usługobiorcami a Usługodawcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych za pośrednictwem Diamondherd.com, w razie braku możliwości ich polubownego rozwiązania zostaną poddane jurysdykcji sądów polskich. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek bezwzględnie wiążących praw Konsumenta w zakresie możliwości wyboru jurysdykcji, przyznanych mu na podstawie przepisów prawa krajowego, unijnego lub postanowień umów międzynarodowych, których nie można wyłączyć w drodze niniejszego Regulaminu.
  5. Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Diamondherd.com

Visit our Social Media and stay up to date with interesting content!

Do you have any more questions?

I confirm that I have read and accept the terms and conditions of the website.


Do you have any more questions?

I confirm that I have read and accept the terms and conditions of the website.

Send

Copyright @ 2024 Diamond Herd
Cookies